جدیدترین نسخه نود32 از سایت مرچع گرفته شده وبدون اشکال می باشد

ESET SMART SECIURITY FOR WINDOWS

NOD 32 

ÏÇäáæÏ + ÇÏÇãå ãØáÈ